Strona główna 
>
 Oferta edukacyjna 
>
 Studia magisterskie 
>
 
Specjalności
 
>
 

Specjalność: Systemy Wizualizacji i Zarządzania Informacją

Dlaczego ta specjalność?

Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania grafiki, animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy bogatych interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, projektowania i programowania aplikacji użytkowych grafiki komputerowej, projektowania i realizacji algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, multimediów i wideo, wykorzystania odpowiednich metod zabezpieczania danych w systemach komputerowych, realizacji systemów bazodanowych i aplikacji służących do ich eksploracji, projektowania i realizacji systemów e-commerce oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • Możliwość zaznajomienia się z nowoczesnymi technologiami grafiki komputerowej
 • Poznanie zasad projektowania i programowania aplikacji graficznych
 • Uzyskanie umiejętności projektowania i programowania aplikacji multimedialnych 2D, 2,5D i 3D
 • Poznanie zasad projektowania i wdrażania aplikacji w poligrafii
 • Poznanie tajników projektowania i implikacji wirtualnej rzeczywistości
 • Możliwość zdobycia umiejętności analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie
 • Poznanie zasad modelowania i symulacji w logistyce
 • Poznanie teorii podejmowania decyzji, teorii zarządzania i formalnych metod optymalizacji
 • Możliwość poznania metod sztucznej inteligencji oraz metod eksploracji danych stosowanych w systemach baz danych i hurtowni jako bazach wiedzy o przedsiębiorstwie

 

Możliwość kariery zawodowej

Absolwent specjalności Systemy wizualizacji i zarządzania informacją posiadać będzie ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla kierunku informatyka oraz biegłość w wybranej specjalności studiów. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także zapewniają umiejętność wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie umiał dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Program specjalności

W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • określenia możliwości wykorzystywania multimediów, ich typów i możliwości ich wykorzystywania w oprogramowaniu użytkowym,
 • budowy prezentacji wykorzystując poznane techniki multimedialne szczególnie zwracając uwagę na techniki animacji i audio,
 • projektowania oraz implementacji bogatych portali internetowych RIA (Rich Internet Applications) z multimedialnym interfejsem użytkownika
 • planowania aplikacji realizujących usługi internetowe i określania ich celów,
 • projektowania scenariuszy usług realizowanych z wykorzystaniem internetu,
 • projektowania algorytmów realizujących usługi internetowe,
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie realizacji usług z wykorzystaniem interfejsu użytkownika,
 • modelowania rozbudowanej sceny trójwymiarowej wykorzystując interfejsy: OpenGL i DirectX,
 • zastosowania poznanych bibliotek do programowania interaktywnych aplikacji umożliwiających eksplorację zbudowanego modelu 3D,
 • budowy interaktywnych aplikacji symulujących inteligencję maszyny (przeciwnika).
 • podstawowych metod kodowania, kompresji oraz szyfrowania sygnałów dźwiękowych i obrazów,
 • projektowania algorytmów realizacji metod kodowania i kompresji obrazu i dźwięku,
 • projektowania i realizacji animacji komputerowych w przestrzeni trójwymiarowej,
 • prezentowania własnych środków wypowiedzi twórczej,
 • przetwarzania i analizy obrazów podanych w sposób cyfrowy,
 • procedur przetwarzania obrazów i metod ich dokonywania,
 • projektowania i wykonania publikacji prostej (plakat, ulotka, itp.),
 • projektowania składu publikacji złożonej (broszura, książka),
 • przygotowania dla poligrafii publikacji prostej i złożonej,
 • przygotowania publikacji elektronicznej zarówno do umieszczenia w sieci jak i na innym nośniku elektronicznym,
 • znajomości zaawansowanych systemów przetwarzania danych,
 • znajomości najnowszych technik powielania, odświeżania i aktualizacji danych w otwartej architekturze klient – serwer,
 • znajomości narzędzia zapewniających efektywny dostęp do danych i ich analizę,
 • znajomości metod zapewniających bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych,
 • podstawowych zasad projektowania aplikacji i jej elementów,
 • projektowania struktury funkcjonalnej aplikacji,
 • projektowania średnio złożonej bazy danych z wykorzystaniem modelu EE-R,
 • integracji projektów cząstkowych w jeden spójny projekt aplikacji,
 • wykorzystania Internetu do przeprowadzania transakcji elektronicznych,
 • podstawowych zagadnień z zakresu systemów transakcji elektronicznych związanych z tworzeniem interaktywnych systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • zasad pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji na potrzeby systemów e-commerce (sklepu, banku internetowego),
 • rozwiązań dotyczące bezpieczeństwa transakcji elektronicznych,
 • metody analizy procesów związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie,
 • wpływu przetwarzania informacji na podejmowanie decyzji,
 • projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzania.

 

Przedmioty specjalizacyjne

 

Sem I

 • Projektowanie aplikacji graficznych
 • Aplikacje desktopowe i internetowe

Sem II

 • Technologie multimedialne
 • Projektowanie systemów wirtualnej rzeczywistości
 • Oprogramowanie narzędziowe grafiki komputerowej

Sem III

 • Wybrane technologie wizualizacji 3D
 • Systemy przetwarzania danych obrazowych
 • Programowanie aplikacji graficznych

 

Przegląd sylabusów przedmiotowych (karty przedmiotów) znajduje sie tutaj

 

Opiekun specjalizacji

dr Krzysztof Przybyszewski

 

zadaj pytanie (kprzybyszewski w spoleczna.pl)